Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb2


Archieven

-PRIK
-AES

NL | FR
Inleiding | Contact

Nationale Surveillance van Postoperatieve Wondinfecties (NSIH-SSI)

Postoperatieve wondinfecties (PWI) zijn de derde meest voorkomende oorzaak van zorggerelateerde infecties, zo bleek uit de laatste nationale prevalentiestudie van nosocomiale infecties in BelgiŽ (WIV-ISP, 2012). Van de patiŽnten met opname in het ziekenhuis had 1% een PWI, en het aandeel PWI in de totale groep van Nosocomiale Infecties bedroeg 15%. Uit de nationale resultaten van de surveillance PWI 2001-2003 (WIV, 2005) bleek ook dat de incidentie van PWI kan variŽren van 0.8% in de groep van laagrisico patiŽnten tot meer dan 8% bij hoogrisico patiŽnten (cumulatieve incidentie van PWI na hernia operaties). In de groep van diep-incisionele of orgaan/holte PWI (37% van alle PWI) gaf 34% aanleiding tot een heringreep en 22% tot een heropname. De groep van patiŽnten met dit soort PWI had ook een hogere mortaliteit vergeleken met de groep die eenzelfde operatie onderging maar gespaard bleef van infecties.

De nationale surveillance van PWI werd gelanceerd in 2001 met volgende doelstellingen. Enerzijds biedt ze aan de ziekenhuizen een gestandaardiseerd protocol en bijhorende hulpmiddelen waarmee surveillance binnen het ziekenhuis kan worden georganiseerd en de resultaten kunnen worden opgevolgd. Anderzijds laat ze de bepaling toe van nationale referentiecijfers omtrent PWI, diens risicofactoren en uitkomstparameters, en dit met oog op nationale opvolging en de mogelijkheid voor deelnemende ziekenhuizen om zich te positioneren binnen een groep van vergelijkbare ziekenhuizen of patiŽntenpopulaties.

Het rapport Surveillance van Postoperatieve Wondinfecties. Nationale resultaten 2001-2003 geeft een overzicht van de resultaten van de surveillance van postoperatieve wondinfecties (PWI) voor de periode van juli 2001 tot december 2003. Door de verplichting van het Vlaamse 'kwaliteitsdecreet' van 25/02/1997 namen vooral Vlaamse ziekenhuizen deel en werden vooral de volgende NNIS-operatiecategorieën opgevolgd: coronaire bypassoperaties (CBGB en CBGC), vaatheelkunde (VS), colonheelkunde (COLO), herniorrhafie (HER), heupprothese (HPRO) en laminectomie (LAM). Het rapport beperkt zich tot deze operatiecategorieën. Naast de globale resultaten (cumulatieve incidentie en incidentiedensiteit van PWI) wordt ook een vergelijking van de incidenties per ziekenhuis (geanonimiseerd) gegeven. Verder bevat het rapport ook gegevens over onder meer operatie- en verblijfsduur, tijd tussen operatie en infectie, surveillance na ontslag, en perioperatieve antibioticaprofylaxe.

Download

  • Het Surveillanceprotocol en Addendum (14/4/2017) kadert deze surveillance binnen het NSIH programma, en geeft gedetailleerde uitleg bij de financiering, de objectieven, de patientenpopulatie en de aanbevolen te registreren ingrepen, de gevalsdefinities, de optioneel te registreren risicofactoren, de praktische organisatie van de surveillance en de registratieopties. Het protocol bevat volgende bijvoegsels:
  • Bijlage 1: de lijst van aan aanbevolen te registreren operatiecategorien volgens codering van het National Healthcare Safety Network (NHSN), de hiermee overeenstemmende procedurecodes volgens ICD9-CM codering, per operatiecategorie de lijst met cutoff waarden voor overschrijden van operatieduur, en de lijst van aanbevolen te registreren merkers voor antimicrobiele resistentie.
  • Bijlage 2: De data definitie (V10/4/2017), met een beschrijving van alle variabelen opgevraagd in de surveillance; Deze vormt de basis voor de registratie instructies (v14/4/2017), met meer uitleg bij gebruik van de data definitie, en de registratieformulieren op papier of in de software; gebruik de data definitie ook als leidraad indien geen gebruik wordt gemaakt van de software, en surveillancebestanden rechtstreeks worden aangemaakt;
  • Bijlage 3: formulieren voor manuele registratie op papier
  • Bijlage 4: voorbeeld van een individueel feedback-rapport dat wordt opgemaakt voor een deelnemend ziekenhuis na insturen van surveillancegegevens

(KM20170414)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N