Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Voorstelling | Deelname | Resultaten | Contact

Chronische zorginstellingen

Voorstelling

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal ouderen met belangrijke zorgbehoeften toe. Wanneer het aanbod aan thuiszorg ontoereikend wordt of verdere verlening van de ziekenhuisverblijfsduur niet meer mogelijk is, dringt opname in een chronische zorginstelling (zoals onder andere een woonzorgcentrum) zich op.
De residenten in deze centra vertonen een verhoogd risico op het verwerven van zorginfecties en kolonisatie met resistente micro-organismen. Deze bewoners zijn immers kwetsbaarder door een leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het afweersysteem, onderliggende aandoeningen en/of fysieke beperkingen. Infecties kennen vaak een meer gecompliceerd verloop en antibiotica worden frequent voorgeschreven. Bovendien zijn er ook risicofactoren aanwezig op het niveau van de instelling. Het betreft immers een collectieve leef- en zorggemeenschap waar contactmomenten tussen bewoners en zorgpersoneel frequent zijn.

Sinds enkele jaren worden heel wat inspanningen geleverd om de problematiek van zorginfecties, antibioticagebruik en -resistentie in Belgische chronische zorginstellingen in kaart te brengen.

Tot op heden werden reeds drie (2005, 2011, 2015) nationale prevalentiestudies georganiseerd om dragerschap met methicilline resistente Staphylococcus aureus en andere resistente kiemen in Belgische woonzorgcentra in kaart te brengen. Sciensano organiseert daarenboven regelmatig puntprevalentiestudies om infecties en antibioticagebruik in woonzorgcentra en andere chronische zorginstellingen te meten.

Onder de rubriek Resultaten kan u de resultaten van onder andere bovenstaande studies en andere documenten, die rechtstreeks of onrechtstreeks handelen over infectie, antibioticagebruik en Ėresistentie in chronisch zorginstellingen, terugvinden.

Psychiatrische instellingen en diensten:

Gezien weinig data m.b.t zorginfecties in psychiatrisch ziekenhuizen beschikbaar zijn en de vergelijking met andere sectoren (vb. acute ziekenhuizen of WZCís) niet steeds relevant is, was een afzonderlijke puntprevalentiestudie voor dit type van instellingen meer aangewezen. Andere types van infecties zoals bloedoverdraagbare aandoeningen (o.a. Hepatitis B en HIV), SOAís en tuberculose zijn in de psychiatrische sector wellicht frequenter. Bovendien verschilt de populatie en mobiliteit van patiŽnten sterk van deze van patiŽnten opgenomen op somatische afdelingen of van WZC bewoners en is het aanbod van therapiŽn waarmee de patiŽnt in contact komt ruimer (vb. kooktherapie, muziektherapie, ergotherapie, psychomotore therapie, kinesitherapie). Dit was de aanleiding voor de studie genaamd HALT-3 PSY.

Contact

Katrien Latour
+32 (0)2 642 57 62
katrien.latour@sciensano.be

(KL20180806)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N