Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Doelstellingen | Presentaties | Deelname | Rapporten


Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Doelstellingen

Het doel van een systeem van kwaliteitsindicatoren is het generen van acties ter verbetering van de zorgkwaliteit : "wat men niet kan meten, kan men niet verbeteren". Er werden drie doelstellingen vooropgesteld:

  • Doelstelling 1: De impact van het ziekenhuishygiënebeleid op nationaal niveau evalueren, om de politieke besluitvormers aldus een algemeen beeld te geven van de ziekenhuishygiëne en de trends in de loop van de tijd voor alle ziekenhuizen.

  • Doelstelling 2: De kwaliteit in elk ziekenhuis ('accountability') beoordelen door het gebruik van (financiële) middelen, de inzet en inspanningen van elk ziekenhuis in de strijd tegen zorggerelateerde infecties te evalueren.

  • Doelstelling 3: De kwaliteit op lokaal niveau helpen verbeteren door ziekenhuizen aan te sporen hun acties en resultaten te meten en te verbeteren