Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR | EN
Overzicht | Rapporten | Contact

European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)

Inleiding

EARS-Net volgt op Europees niveau de evolutie van (gecombineerde) antimicrobiële resistentie op. Dat gebeurt aan de hand van resultaten die door klinische laboratoria jaarlijks gestandaardiseerd aan het WIV gecommuniceerd worden. Het WIV slaat de data op in een nationaal datawarehouse en communiceert nog meer gevalideerde en gestandaardiseerde gegevens door naar het Europese niveau. Om de Europese cijfers zo vergelijkbaar mogelijk te houden beperken de resultaten zich tot die van invasieve isolaten (bloed en cerebrospinaal vocht) van frequent voorkomende bacteriële patogenen.

Doel

Het doel van het monitoring systeem is de antimicrobiële resistentie op te volgen om aldus een objectieve tool aan te bieden om het antibiotica beleid te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Deelname

Het WIV ondersteunt de jaarlijkse data inzameling, de integratie en feedback op nationaal niveau om ze vervolgens aan het Europese niveau (ECDC) door te sturen.

De klinische laboratoria bevragen hiervoor hun informatie systeem en sturen 1x per jaar een gestandaardiseerd databestand door aan het WIV.

Zie het document "EARS-Net Belgium Protocol 2017" (V3, 26/02/2018) voor een gedetailleerde beschrijving van deze surveillance, met hierin instructies ter aanmaak en versturen van EARS-Net data voor 2017 (inclusiecriteria en datadefinitie), en de analyse- en rapportagemethode. Collectie van EARS-Net BE data voor 2017 wordt afgesloten op 30 April 2018.

Meer info

Hiervoor kan u terecht bij de coordinatoren van de EARS-Net BE surveillance (zie de contact pagina).

(TS20180514)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N